नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्युको स्वागत कार्यक्रम