कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको तेसो पटक प्रकाशित सूचना