ठेक्का नं. 05/06/07/DSMC/2074/075 को आशयपत्रको सूचना