मसलन्द लगायत कार्यालयका अन्य सामानको दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना