मिति २०७५/०६/२८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु