नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
नगर कार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/१०/२८ गतेका निर्णय PDF icon 2074_10_28.pdf 7 months 4 weeks ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/१०/१५ गतेका निर्णयहरु PDF icon 2074.10.15.pdf 8 months 2 weeks ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/९/२९ गतेका निर्णयहरु PDF icon 2074.9.29.pdf 8 months 2 weeks ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/९/२१ गतेका निर्णयहरु PDF icon 2074.9.21.pdf 8 months 2 weeks ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/८/२९ गतेका निर्णयहरु PDF icon 2074_08_29.pdf 8 months 2 weeks ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/७/२८ का निर्णयहरु PDF icon 2074-7-28.pdf 11 months 6 days ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/७/२४ का निर्णयहरु PDF icon 2074-7-24.pdf 11 months 6 days ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/६/३१ का निर्णयहरु PDF icon 2074-6-31.pdf 11 months 6 days ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/५/१९ का निर्णयहरु PDF icon 2074-5-19.pdf 11 months 6 days ago
नगरपालिका बोर्ड बैठक २०७४/५/२७ गतेका निर्णयहरु PDF icon nirnaya 2074.05.27.pdf 1 year 4 weeks ago

Pages