नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/८/२९ गतेका निर्णयहरु PDF icon 2074_08_29.pdf 6 months 1 week ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/७/२८ का निर्णयहरु PDF icon 2074-7-28.pdf 9 months 2 days ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/७/२४ का निर्णयहरु PDF icon 2074-7-24.pdf 9 months 2 days ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/६/३१ का निर्णयहरु PDF icon 2074-6-31.pdf 9 months 2 days ago
नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/५/१९ का निर्णयहरु PDF icon 2074-5-19.pdf 9 months 2 days ago
नगरपालिका बोर्ड बैठक २०७४/५/२७ गतेका निर्णयहरु PDF icon nirnaya 2074.05.27.pdf 10 months 4 weeks ago
नगर कार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/४/१० PDF icon 2074_4_10.pdf 11 months 1 week ago
नगर कार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/३/२८ PDF icon 2074_3_28.pdf 11 months 1 week ago
नगर कार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/३/२६ PDF icon 2074_3_26.pdf 11 months 1 week ago
नगर कार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/४/१९ PDF icon nagarkaryapalika board baithak 2074_4_19.pdf 11 months 1 week ago

Pages