सूचना र सामान्य नियमावली

वातावरण अधिकृतको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना

मित्ति २०७५/०३/१३ गतेको सूचना अनुसार विज्ञापन नं. १३/२०७४/०७५ को पद वातावरण अधिकृत स्तर छैठौ संख्या १ मा पर्न आएका दरखास्त बमोजिमका उम्मेदवारलाइ मिति २०७५/०४/२८ गते दिउसो ४ बजेको समयमा अन्तर्वार्ता हुने भएकोले सम्बन्धित सबैलाइ जानकारी गराईन्छ |

वृक्षारोपण गर्ने सम्बन्धि सूचना

श्री सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु

उपरोक्त सम्बन्धमा मिति २०७५/४/११ गते गुरुपूर्णिमाको दिन सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुले आ-आफ्नो विद्यालयको प्रांगणमा वृक्षारोपण गरि वातावरण सुन्दर हरियाली बनाउन सम्बन्धित सबैलाइ यो सूचना मार्फत हार्दिक अनुरोध गरिन्छ |

नगर प्रमुख

Pages