सूचना र सामान्य नियमावली

आवेदन फारम

भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको व्यावसायिक योजनाको आवेदन फारम

वहाल बिटौरी कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

वहाल बिटौरी कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०२/२८

विज्ञ सल्लाह सुझाव दिने सम्बन्धी सुचना

धनगढी उप-महानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि विज्ञ सल्लाह तथा मार्ग-दर्शन सम्भव हुने अग्रज एवं विशेषज्ञ महानुभावहरुको नामावली तयार भैरहेको हुँदा यस कार्यका लागि सुझाव सल्लाह सहितको नामावली उपलब्ध गराउन हुन अनुरोध छ | धनगढी संग प्रतक्ष्य वा अप्रतक्ष्य सम्बन्ध रही देश वा विदेशमा रहनुभएका विकास प्रेमी

Pages