FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

उप-महानगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु

धनगढी उप-महानगरपालिकाको कार्यालय

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
eo@dhangadhimun.gov.np
९८५८४३३१११
धनगढी उप-महानगरपालिकाको कार्यालय

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा

उप-सचिव / शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख / सूचना तथा गुनासो अधिकारी
edu.dhangadi@gmail.com
०९१-५२६७२९ / ९७६२७७००२९
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा
शाखा अधिकृत / माध्यमिक शिक्षा शाखा प्रमुख
९८६८५४२६६६
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा
शिक्षा अधिकृत
९८४८४४७१३२
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा
प्राविधिक सहायक
९८६४९७३०८३
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा
प्राविधिक सहायक
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा
९८४९९८६३६५
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा
प्राविधिक सहायक
९८४३६८८२३३
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा

शहरी विकास तथा प्राविधिक महाशाखा

डिभिजनल इन्जिनियर / शहरी विकास तथा प्राविधिक महाशाखा प्रमुख
deejbhatta@gmail.com
९८४८४२५१९८
शहरी विकास तथा प्राविधिक महाशाखा
इन्जिनियर
९८५८४२११८४
शहरी विकास तथा प्राविधिक महाशाखा
इन्जिनियर
९८५८४२२५८९
शहरी विकास तथा प्राविधिक महाशाखा
इन्जिनियर
९८४९९८५१८२
शहरी विकास तथा प्राविधिक महाशाखा
dhangadhisubmetro.ward2@gmail.com
9848477550
yojana.dhangadhi@gmail.com
9848552760
प्रशासन महाशाखा प्रमुख
dillirajojha72@gmail.com
९८४८४२४८५२
9848560555
dhangadhisubmetro.ward18@gmail.com
9848493725
dhangadhisubmetro.ward15@gmail.com
9848431386
9858426156
कार्यालय सहयोगी
९८४८६३८०७७
dhangadhisubmetro.ward13@gmail.com
9868785444
dhangadhisubmetro.ward1@gmail.com
९८६१४८९१३४
dhangadhisubmetro.ward3@gmail.com
9851158285
9848430438
9848420003
dhangadhisubmetro.ward19@gmail.com
9868433086
dhangadhisubmetro.ward8@gmail.com
9848601632
9848420396
9858422335 / ०९१-५२१५२९ 
महिला विकास अधिकृत
९८४९६९३१२०
dhangadhisubmetro.ward14@gmail.com
9769020863
9848425401
dhangadhisubmetro.ward4@gmail.com
9848451123
bisttanka@yahoo.com
9848449857
rojgarsewakendradhn@gmail.com
9848732924
dhangadhisubmetro.ward17@gmail.com
9848401892
कृषि अधिकृत
९८६७१९५२००
dhangadhisubmetro.ward9@gmail.com
9868547511
कृषि अधिकृत / कृषि शाखा प्रमुख
dhan.mun.krishi@gmail.com
९८४८४२७१४३
9851162114
9865956892
सहायक महिला विकास निरीक्षक
९८४८७१०९२६
dhangadhisubmetro.ward12@gmail.com
9848456285
dhangadhisubmetro.ward5@gmail.com
9848699142
khadak.kunjeda2043@gmail.com
9848470295
महिला विकास अधिकृत / महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख
९८६८८०७६०३
कृषि अधिकृत
९८४८५७२८०३
dhangadhisubmetro.ward10@gmail.com
9848628459
9858426155
dhangadhisubmetro.ward7@gmail.com
9848487883
9848128388
dhangadhisubmetro.ward16@gmail.com
9862919666
dhangadhisubmetro.ward6@gmail.com
9848606719
9848445722
प्राविधिक सहायक
९८४१७०७१२३
dhangadhisubmetro.ward11@gmail.com
9858424763
आई. टि. अफिसर
ito.dhangadhi@gmail.com
९७६६४०७९४९
प्रशासकीय अधिकृत
9848720849