नगर कार्यपालिकाका निर्णय

मिति २०७५/०२/३१ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७५/०२/२३ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णय

मिति २०७५/०२/११ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७५/०१/२५ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

धनगढी उप-महानगरपालिका नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/१२/२० गतेको निर्णय

धनगढी उप-महानगरपालिका नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/११/२२ गतेको निर्णय

नगर कार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/१०/२८ गतेका निर्णय

नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/१०/१५ गतेका निर्णयहरु

नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/९/२९ गतेका निर्णयहरु

नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/९/२१ गतेका निर्णयहरु

Pages