FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्णय

२८ औ कार्यपालिका मिति २०७५/१२/२६ गते बैठकको निर्णयहरु

२७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु (२०७५/१०/१८)

२६ औ बैठक मिति २०७५/०९/१२ गते

मिति २०७५/०७/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७५/०६/२८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७५/०५/३० गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णयहरु

मिति २०७५/०४/३० गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७५/०३/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७५/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७५/०२/३१ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु