नगर कार्यपालिकाका निर्णय

मिति २०७५/०५/३० गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णयहरु

मिति २०७५/०४/३० गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७५/०३/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७५/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७५/०२/३१ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७५/०२/२३ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णय

मिति २०७५/०२/११ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७५/०१/२५ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

धनगढी उप-महानगरपालिका नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/१२/२० गतेको निर्णय

धनगढी उप-महानगरपालिका नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७४/११/२२ गतेको निर्णय

Pages