FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
२८ औ कार्यपालिका मिति २०७५/१२/२६ गते बैठकको निर्णयहरु PDF icon 20175-12-26.pdf 1 week 2 days ago
२७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु (२०७५/१०/१८) PDF icon d2075-10-18.pdf 2 weeks 4 days ago
२६ औ बैठक मिति २०७५/०९/१२ गते PDF icon २६ औ बैठक मिति २०७५-०९-१२ गते.pdf 3 months 2 weeks ago
मिति २०७५/०७/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075_07_29.pdf 4 months 3 weeks ago
मिति २०७५/०६/२८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075_06_28.pdf 4 months 3 weeks ago
मिति २०७५/०५/३० गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णयहरु PDF icon 2075-05-30 n.pdf 7 months 3 days ago
मिति २०७५/०४/३० गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075-04-30.pdf 7 months 2 weeks ago
मिति २०७५/०३/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075-03-22.pdf 8 months 1 week ago
मिति २०७५/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 2075-03-09.pdf 8 months 1 week ago
मिति २०७५/०२/३१ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon New Doc 2018-06-17.pdf 10 months 1 week ago

Pages