FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्यणहरु

निर्णय सम्बन्धित निर्णय प्रकाशित मिति
मिति २०७७/०२/१५ गते बएको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2077_02_15.pdf 4 hours 37 min ago
मिति २०७७/०२/०६ गते बएको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2077_02_06.pdf 4 hours 37 min ago
मिति २०७७/०१/३१ गते बएको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2077_01_31.pdf 4 hours 38 min ago
४३ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon ४३ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णहरु.pdf 2 weeks 6 days ago
४२ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णय PDF icon ४२ औँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf 2 weeks 6 days ago
४१ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ४१ औँ कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf 2 weeks 6 days ago
४० औँ कार्यपालिका वैकका निर्णयहरु । PDF icon ४० औं कार्यपालिका वैठका निर्णयहरु.pdf 2 weeks 6 days ago
मिति २०७७/०१/२६ गते बसको ४५ औं कार्यपालिका वैठका निर्णयहरु । PDF icon ४५ औै कार्यपालिका वैठकमा का निर्णयहरु.pdf 3 weeks 2 days ago
४४ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon ४४ औं कार्यपालिका वैठक को निर्णयहरु.pdf 1 month 4 days ago
मिति २०७६/११/१५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon 2076_11_15.pdf 3 months 5 days ago

Pages