बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७५/७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमहरु

प्रथम नगर सभा २०७४/४/२३ गते बाट पारित भएका वडा अनुसारका योजनाहरुको विवरण

०७४/७५ मा कार्यन्वयन हुने गत बिगतका अधुरा योजना सम्बन्धी विवरण

धनगढी उप-महानगरपालिकाको प्रथम नगर सभा बाट आ.व. २०७४/७५ का लागि पारित भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु