News & Events/समाचार

धनगढी उप-महानगरपालिकाको घर बहाल कर बुझाउने सम्बन्धमा सूचना

कोठा भाडा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना

कोठा भाडा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०२/३१

वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

आवेदन फारम

भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको व्यावसायिक योजनाको आवेदन फारम

कवाडी र जीवजन्तको कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०२/२८

वहाल बिटौरी कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

वहाल बिटौरी कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०२/२८

निर्माण व्यवसायीको लागि आवश्यक योग्यता सम्बन्धमा सूचना

विज्ञ सल्लाह सुझाव दिने सम्बन्धी सुचना

धनगढी उप-महानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि विज्ञ सल्लाह तथा मार्ग-दर्शन सम्भव हुने अग्रज एवं विशेषज्ञ महानुभावहरुको नामावली तयार भैरहेको हुँदा यस कार्यका लागि सुझाव सल्लाह सहितको नामावली उपलब्ध गराउन हुन अनुरोध छ | धनगढी संग प्रतक्ष्य वा अप्रतक्ष्य सम्बन्ध रही देश वा विदेशमा रहनुभएका विकास प्रेमी

वातावरण ईञ्जिनियरको सेवा करार सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७५/०७६ को वडा बजेट सिलिंग सम्बन्धमा

Pages