News & Events/समाचार

धनगढी बस पार्कमा सवारी साधनको पार्किंग शुल्क उठाउने सम्बन्धिको सम्झौता पत्र

प्रेस विज्ञप्ति

सडक छनौट सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

व्यवसाय तथा घर बहाल कर सम्बन्धमा (वडा कार्यालय सबै)

प्राकृतिक श्रोत कर संकलन सम्बन्धि बोलपत्रको आशयपत्रको सूचना

वातावरण अधिकृतको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

व्यवसाय कर सम्बन्धमा

धनगढी उप-महानगरपालिकाको घर बहाल कर बुझाउने सम्बन्धमा सूचना

सेवा तथा बस्तुमा लाग्ने कर नि:शुल्क गरिएको जानकारी सम्बन्धमा

आ.व. २०७४/७५ को प्रगति सार्वजनिकीकरणको प्रतिवेदन

Pages