FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

नेपालको संसोधित निशान छाप प्रयोग संबन्धमा

पाँचौ नगर शभामा उपस्थित भै दिने बारे (नगर शभा सदस्यहरु)

श्रव्य दृश्य पाठ प्रसारण समय तालिका सम्बन्धमा

मिति २०७७/०२/३२ गतेका दिन बसेको (शाखा प्रमुखहरुको) वैठकका निर्णयहरु

Project Status Update गर्ने सम्बन्धमा (इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर, अ.सब-इन्जिनियर सबै)

विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धमा ।

Diesel Power Generator को लागि फर्म सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा

Quarantine तोकिएको सम्बन्धमा (श्री सम्बन्धित विद्यालयहरु)

Quarantine केन्द्र हरु सम्बन्धि जानकारी

मिति २०७७/२/१० गते बसेको कोभिड १९ उपसमितिको बैठक बाट भएका निर्णय