Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

विभिन्न विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आवाहनको सूचना

Truss Bridge निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आवाहनको सूचना

नेटवर्किङ सम्बन्धी बोलपत्र आवाहनको सूचना

कम्प्युटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना

जिप खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आवहानको सूचना

५ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

प्राकृतिक एवं खनिज जन्य बस्तुमा निकासी शुल्क दस्तुर संकलन कार्यको दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धि सूचना

कृषि जन्य बस्तुको कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्का दिने सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/७/४

निकासी शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का सम्बन्धमा सूचना

ठेक्का नं 02/DSMC/075/76 र 03/DSMC/075/76 को आशय पत्रको सूचना

Pages