FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

ठेक्का न. 40/DSMC/2076/077 रद्द भएको सूचना

ठेक्का नं. 33, 34/DSMC/2076/077 को बोलपत्रको आशयपत्र सूचना

ठेक्का नं. 33, 34/DSMC/2076/077 को बोलपत्रको आशयपत्र सूचना

ठेक्का नं. 33, 34/DSMC/2076/077 को बोलपत्रको आशयपत्र सूचना

ठेक्का नं. 33, 34/DSMC/2076/077 को बोलपत्रको आशयपत्र सूचना

ठेक्का न. 44, 45/DSMC/2076/077 सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

ठेक्का नं. 31/DSMC/2076/077 को आशयपत्रको सूचना

सिलाई मेसिन खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

ठेक्का नं. 39, 40, 41, 42/DSMC/2075/076 को बोलपत्र आवाहन सम्बन्धि सूचना

वडा नं. १४ र १७ को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धि (37, 38/DSMC/2075/76) बोलपत्रआवाहनको सूचना