Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

ठेक्का नं 8 देखि 15 र 17 देखि 26 DSMC/2075/76 को आशय पत्रको सूचना

काठ डांक बढाबढ द्वारा लिलाम विक्रीको सूचना

सडक र भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आवाहनको सुचना

ह्युम पाइप खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आवाहनको सूचना

100 KVA Transformer खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आवाहनको सूचना

सडक निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आवहानको सूचना(ठेक्का नं. ३३-३४)

Health Post भवन निर्माण सम्बन्धी सूचना

ह्युम पाइप खरिद सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धमा

सडक र नाली निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना (ठेक्का नं: 29/30/31)

सडक निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना (ठेक्का नं. 27,28/DSMC/2075/076)

Pages