Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

कृषि जन्य बस्तुको कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्का दिने सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०४/२७

बस विसौनीमा सवारी साधन पार्किङ शुल्क संकलन कार्य सम्बन्धी ठेक्का

बस विसौनीमा सवारी साधन पार्किङ शुल्क संकलन कार्य सम्बन्धी ठेक्का

तेस्रो पटक प्रकाशित: २०७५/०४/२३

सडक बत्ति तथा कार्यालयमा प्रयोग हुने विजुलीका सामान खरिद सम्बन्धि सूचना

प्राकृतिक श्रोत उपयोग कार्यको ठेक्का दिने सम्बन्धि सूचना

जिवजन्तुको कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित सूचना २०७५/०४/०१

बस बिसौनी सवारी साधन पार्किंग शुल्क संकलन कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

बस बिसौनी सवारी साधन पार्किंग शुल्क संकलन कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०२/३०

Transformer खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना

सरसफाई शुल्क संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

सरसफाई शुल्क संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५.०२.२९

कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी आशय पत्रको सूचना

पुल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना

Pages