Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

ठेक्का नं. १४ र १५ वडा कार्यालय निर्माण सम्बन्धी ठेक्काको आशय पत्रको सूचना

सडक तथा नाली निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

बंगरा रोड मर्मत सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना

Sport Utility Hardtop Jeep खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना

धनगढी चौराहा देखि क्याम्पस रोड सम्म सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक शौचालय निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना

Desktop Computer, UPS र Multiplug खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना

वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

ठेक्का नं. 05/06/07/DSMC/2074/075 को आशयपत्रको सूचना

Pages