FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

ठेक्का नं. 71/DSMC/2075/076 को आशय पत्र सूचना

ठेक्का नं. 68/DSMC/2075/076 को आशय पत्र सूचना

ठेक्का नं. 60, 61, 62, 63/DSMC/2075/076 को आशय पत्रको सूचना

प्राकृतिक श्रोतको विक्री कार्यको ठेक्का सम्बन्धि सूचना

ठेक्का नं 049/DSMC/2075/076 को बोलपत्र आवाहनको सूचना

ठेक्का नं 78/DSMC/2075/076 को बोलपत्र आवाहनको सूचना

ठेक्का नं. 75/DSMC/2075/076 को बोलपत्र आवाहन सम्बन्धि सूचना

ठेक्का नं. 74/DSMC/2075/076 को बोलपत्र आवाहन सम्बन्धि सूचना

ठेक्का नं. 73/DSMC/2075/076 को बोलपत्र आवाहन सम्बन्धि सूचना

ठेक्का नं. 76, 77/DSMC/2075/076 को बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना