Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

ठेक्का नं 04/DSMC/2074/075 को बोलपत्रको आशय पत्र सूचना

ट्रस, River training, नाली निर्माण तथा सडक कालोपत्रे सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

ठेक्का नं. 02/DSMC/2074/075 को बोलपत्रको आशय पत्र सूचना

Backhoe Loader तथा जिप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

बिभिन्न सडक तथा नाली निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आब्हानको सूचना

ठेक्का नं: 03/DSMC/2074/075 को प्राविधिक प्रस्ताव मुल्यांकन सम्बन्धि सूचना

ठेक्का नं: 02/DSMC/2074/075 को प्राविधिक प्रस्ताव मुल्यांकन सम्बन्धि सूचना

घर भाडा सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

सडक मर्मत सम्बन्धी बोलपत्र आवह्नको सूचना

सडक कालोपत्रे गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आवाहनको सूचना

Pages