धनगढी उप-महानगरपालिकाको प्रथम नगर सभा बाट आ.व. २०७४/७५ का लागि पारित भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु