०७४/७५ मा कार्यन्वयन हुने गत बिगतका अधुरा योजना सम्बन्धी विवरण