FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

Budget and Programs/बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

आ.व २०७६/०७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम

नगर सभा बाट पारित आ.ब ०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम

आ.व २०७५/७६ का लागि वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम

आ.व. २०७५/७६ को रातो किताब (संचित कोषबाट बिनियोजन हुने अनुमानको खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत बिबरण)

आ.व. २०७५/७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमहरु

प्रथम नगर सभा २०७४/४/२३ गते बाट पारित भएका वडा अनुसारका योजनाहरुको विवरण

Pages