FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

धनगढी उप-महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

नगर प्रमुख
९८५८४८८८९५
धनगढी उप-महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
नगर उप-प्रमुख
९८४८४८८९०१
धनगढी उप-महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

वडा नं १ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८४८४९४५१४
वडा नं १ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८४८६७२०३१
वडा नं १ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८६५७६१७८
वडा नं १ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८५८४२२५४५
वडा नं १ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४८४६३१८७
वडा नं १ को कार्यालय

वडा नं २ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८५८४२४३६३
वडा नं २ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९७४५५७५३३६
वडा नं २ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८००७०२४३०
वडा नं २ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४८४२५५०४
वडा नं २ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४०४२२४०३
वडा नं २ को कार्यालय

वडा नं ३ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८४८४२०७९९
वडा नं ३ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८६९९८६६७१
वडा नं ३ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८२४६३४१२७
वडा नं ३ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८५११७४८२५
वडा नं ३ को कार्यालय

वडा नं ४ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८४८६२९९१०
वडा नं ४ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८४८५७७९४२
वडा नं ४ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८१४६५३३७३
वडा नं ४ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८१४६१११३३
वडा नं ४ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४८४९५८८८
वडा नं ४ को कार्यालय

वडा नं ५ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८५८४७७७७७
वडा नं ५ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८६५६०५४१७
वडा नं ५ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८४८५७८१८७
वडा नं ५ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४८४७६०४८
वडा नं ५ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४९६५५४४२
वडा नं ५ को कार्यालय

वडा नं ६ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८४८४८५३४५
वडा नं ६ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८०४६२५२०३
वडा नं ६ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८६५८९२०२०
वडा नं ६ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८१५६८५१३५
वडा नं ६ को कार्यालय

वडा नं ७ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८४८४७१३२७
वडा नं ७ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८४८४८३१८८
वडा नं ७ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८१२६२१३८७
वडा नं ७ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४८४३०१२७
वडा नं ७ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४८५९२३११
वडा नं ७ को कार्यालय

वडा नं ८ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८४२८४२९९९
वडा नं ८ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८१४६५०९४६
वडा नं ८ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८१०१७५६५९
वडा नं ८ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४८४२२७७३
वडा नं ८ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८६८२९७५४१
वडा नं ८ को कार्यालय

वडा नं ९ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८१२६५१०२२
वडा नं ९ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८१५६०८२४३
वडा नं ९ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८०६४९०६३२
वडा नं ९ को कार्यालय
वडा सदस्य
९७४२४०१६९४
वडा नं ९ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८१४६१६४८१
वडा नं ९ को कार्यालय

वडा नं १० को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८५८४७७१५६
वडा नं १० को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८११६३३३५७
वडा नं १० को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८२१६२५६२३
वडा नं १० को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४८४५१०६८
वडा नं १० को कार्यालय
वडा सदस्य
९८१४६०३८५०
वडा नं १० को कार्यालय

वडा नं ११ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८४८६९५४७१
वडा नं ११ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८४८९७९८९५
वडा नं ११ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८४८९७९८०५
वडा नं ११ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८११६१२११९
वडा नं ११ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४२८९०७५४
वडा नं ११ को कार्यालय

वडा नं १२ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८४८४०७३७३
वडा नं १२ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८४८४५०३०९
वडा नं १२ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८१२६६२५७१
वडा नं १२ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४८४४२९५४
वडा नं १२ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८११६१९४४०
वडा नं १२ को कार्यालय

वडा नं १३ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८६५८८५७१३
वडा नं १३ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८१५६०१०२८
वडा नं १३ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८११६९३४१५
वडा नं १३ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४८४४४९६५
वडा नं १३ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८१२६३००७९
वडा नं १३ को कार्यालय

वडा नं १४ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८६४७५२९१६
वडा नं १४ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९७४५८१४९४२
वडा नं १४ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८०४६६२९२३
वडा नं १४ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८५८४२४७४६
वडा नं १४ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८२५६७०७५१
वडा नं १४ को कार्यालय

वडा नं १५ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८१५६६७४३२
वडा नं १५ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८२५६८०४४३
वडा नं १५ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८६८७८२४३२
वडा नं १५ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८०४६२६५३१
वडा नं १५ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८००६३६७९८
वडा नं १५ को कार्यालय

वडा नं १६ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८४८४९५३५५
वडा नं १६ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८११६७६११७
वडा नं १६ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८२४६६०६२६
वडा नं १६ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८१४६९२७०१
वडा नं १६ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४८५३०९५३
वडा नं १६ को कार्यालय

वडा नं १७ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८११६७५४७०
वडा नं १७ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८११६३८७८९
वडा नं १७ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८१२६०९६६१
वडा नं १७ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४८४५१३४५
वडा नं १७ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८४८४५५८४८
वडा नं १७ को कार्यालय

वडा नं १८ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८५८४२०४३२
वडा नं १८ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८१२६३९१६४
वडा नं १८ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८१०७२०५५३
वडा नं १८ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८१५६२७११८
वडा नं १८ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८००६००७०७
वडा नं १८ को कार्यालय

वडा नं १९ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष
९८६५८२०९२५
वडा नं १९ को कार्यालय
महिला वडा सदस्य
९८१४६६३५३४
वडा नं १९ को कार्यालय
दलित महिला वडा सदस्य
९८६०४८६२१६
वडा नं १९ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८११६०५११२
वडा नं १९ को कार्यालय
वडा सदस्य
९८६३३०५९७६
वडा नं १९ को कार्यालय

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य
९८५८४२१५६२
कार्यपालिका सदस्य
कार्यपालिका सदस्य
९८४८४२१७१६
कार्यपालिका सदस्य
कार्यपालिका सदस्य
९८४८४२१७५९
कार्यपालिका सदस्य