FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

धनगढी उपमहानगरपालिका राजपत्रहरु:

राजपत्र Documents प्रकाशित मिति
बजार व्यबस्थापन ऐन २०७९ PDF icon बजार व्यबस्थापन ऐन २०७९.pdf Monday, January 30, 2023 - 20:33
धनगढी उप -महानगरपालिका खेलकुद विकास ऐन, २०७९ राजपत्र PDF icon धनगढी उप -महानगरपालिका खेलकुद विकास ऐन, २०७९ राजपत्र.pdf Monday, January 30, 2023 - 20:33
स्वास्थ्य नीति २०७९.pdf PDF icon स्वास्थ्य नीति २०७९ final.pdf Monday, January 30, 2023 - 20:33
प्लाष्टिकजन्य वस्तु प्रतिवन्ध ऐन, २०७९ PDF icon प्लाष्टिकजन्य वस्तु प्रतिवन्ध ऐन, २०७९.pdf Monday, January 30, 2023 - 20:33
विद्युतीय रिक्सा र अटो रिक्सा ऐन २०७९ PDF icon विद्युतीय रिक्सा र अटो रिक्सा ऐन २०७९.pdf Monday, January 30, 2023 - 20:33
छाडा पशु नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७९ PDF icon छाडा पशु नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७९.pdf Monday, January 30, 2023 - 20:33
धनगढी उपमहानगरपालिका नगर शिक्षा ऐन, २०७४ दोस्रो संशोधन राजपत्र PDF icon धनगढी उपमहानगरपालिका नगर शिक्षा ऐन, २०७४ दोस्रो संशोधन राजपत्र.pdf Monday, January 30, 2023 - 20:33
नगर शिक्षक कार्यविधि संशोधन २०७८ PDF icon नगर शिक्षक कार्यविधि संशोधन २०७८.pdf Tuesday, September 27, 2022 - 12:45
नगर प्रहरि कायबिधि २०७९ PDF icon नगर प्रहरि कायबिधि २०७९.pdf Wednesday, July 6, 2022 - 16:21
हानी कारक अभ्याश उन्मुलन नीति २०७८ PDF icon हानी कारक अभ्याश उन्मुलन नीति २०७८.pdf Saturday, May 21, 2022 - 13:58
सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी २०७८ धनगढी PDF icon सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी २०७८ धनगढी.pdf Saturday, May 21, 2022 - 13:57
सामुदायक भबन व्यबथापन निर्देशिका २०७८ PDF icon सामुदायक भबन व्यबथापन निर्देशिका २०७८ FINAL.pdf Saturday, May 21, 2022 - 13:57
विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायता कार्यविधि २०७८ PDF icon विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायता कार्यविधि २०७८.pdf Saturday, May 21, 2022 - 13:56
मेलमिलाप केन्द्र संचालन तथा व्यबथापन कार्याबिधि २०७८ PDF icon मेलमिलाप केन्द्र संचालन तथा व्यबथापन कार्याबिधि २०७८.pdf Saturday, May 21, 2022 - 13:56
नगर शिक्षक कायबधि २०७८ PDF icon नगर शिक्षक कायबधि २०७८.pdf Wednesday, April 20, 2022 - 12:57
सुरक्षित आवासगृह (सेफ हाउस) संचालन कार्यविधी, २०७८ PDF icon सुरक्षित आवासगृह (सेफ हाउस) संचालन कार्यविधि, २०७८.pdf Sunday, December 19, 2021 - 11:21
सहकारी संस्थालाई अनुदान वितरण निर्देशिका, २०७८ PDF icon सहकारी संस्था लाई अनुदान वितरण निर्देशिका ,२०७८.pdf Sunday, December 19, 2021 - 11:19
धनगढी बहु-प्राविधिक शिक्षालय संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, २०७८ PDF icon धनगढी बहु प्रबिविधक शिक्षालय विधेयक.pdf Sunday, December 19, 2021 - 11:18
दलित हक अधिकार सम्वन्धि कार्यविधी, २०७८ PDF icon दलित हक अधिकार सम्वन्धि कार्यविधि २०७८.pdf Sunday, December 19, 2021 - 11:14
धनगढी उप-महानगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७७ PDF icon धनगढी उप-महानगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा एन २०७७.pdf Monday, September 13, 2021 - 16:12
धनगढी उप-महानगरपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नबिकरण, स्तरोन्नती तथा सेवा थप सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नबिकरण, स्तरोन्नती तथा सेवा थप सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७.pdf Monday, September 13, 2021 - 16:10
बिनियोजन ऐन २०७८ PDF icon बिनियोजन ऐन २०७८.pdf Sunday, July 18, 2021 - 16:52
आर्थिक ऐन २०७८ PDF icon आर्थिक ए न २०७८.pdf Sunday, July 18, 2021 - 16:51
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५ र नियमावली,२०५६ अनुसार सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाई सेवा अवकाश पछि दिइने सेवा सुविधा सम्वन्धी कार्यविधि,२०७८ PDF icon कर्मचारीहरुलाई सेवा अवकाश पछि दिइने सेवा सुविधा सम्वन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf Sunday, July 18, 2021 - 16:49
धनगढी उप-महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राक ृ लतक स्रोतको संरक्षण ऐन, २०७७ PDF icon वातावरण ेएन २०७७.pdf Thursday, May 20, 2021 - 14:02
अभीलेखिकरण कार्यविधि २०७७ PDF icon अभीलेखिकरण कार्यविधि २०७७.pdf Thursday, February 18, 2021 - 14:51
धनगढी उप– महानगरपालिका नगर शिक्षा ऐन, २०७४ पहिलो संशोधन PDF icon नगर शिक्षा एेन २०७७.pdf Monday, February 15, 2021 - 14:05
धनगढी उप– महानगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ पहिलो संशोधन PDF icon न्यायिक समिति एेन २०७७.pdf Monday, February 15, 2021 - 14:04
लैससस निति २०७७ PDF icon लैससस निति २०७७.pdf Monday, February 15, 2021 - 13:59
सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यिविध २०७७ PDF icon सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यिविध २०७७.pdf Monday, February 15, 2021 - 13:52
सुचना तथा प्रविधी कार्यविधि २०७७ PDF icon सुचना तथा प्रविधी कार्यविधि २०७७.pdf Monday, February 15, 2021 - 13:51
बाल निदेरशिका २०७७ PDF icon बाल निदेरशिका २०७७.pdf Monday, February 15, 2021 - 13:48
बाल कलव र बाल कलव सञजाल गठन तथा स‌चालन कार्यविधि २०७७ PDF icon बाल कलव र बाल कलव सञजाल गठन तथा स‌चालन कार्यविधि २०७७.pdf Monday, February 15, 2021 - 13:43
नगर स्तरिय मानव वेचविखन तथा अाेसार पसार नियन्त्र०ा समिति कायर्विधि २०७७ PDF icon नगर स्तरिय मानव वेचविखन तथा अाेसार पसार नियन्त्र०ा समिति कायर्विधि २०७७.pdf Monday, February 15, 2021 - 13:41
रेाजगार मञ्च कायर्विधि २०७७ PDF icon रेाजगार मञ्च कायर्विधि २०७७.pdf Monday, February 15, 2021 - 13:38
लैिगक हिंसा निवारण काेष 2077 PDF icon लैिगक िहसा िनवार०ा काेषा 2077 final.pdf Friday, January 15, 2021 - 13:47
बहुसराेकार वाला सामाजिक जवापदेिहता मञच कार्यविधि २०७७ PDF icon बहुसराेकार वाला सामाजिक जवापदेिहता मञच कार्यविधि २०७७.pdf Friday, January 15, 2021 - 13:44
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण काययववधि, २०७७ PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक वातावरणीय परीिण काययववधि, २०७७.pdf Friday, September 11, 2020 - 14:23
फोहर मैला व्यवस्थापन नियमावलि २०७७ PDF icon फोहर मैला व्यवस्थापन नियमावलि 2077.pdf Friday, September 11, 2020 - 14:22
धनगढी पाेलिटेक्निकल इन्षिच्युट संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ PDF icon धनगढी पाेलिटेक्निकल इन्षिच्युट स_चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077.pdf Friday, September 11, 2020 - 14:21
व्यवसायी कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ PDF icon व्यवसायी कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf Tuesday, July 21, 2020 - 14:23
घर बहाल व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ PDF icon घर बहाल व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७PDF.pdf Tuesday, July 21, 2020 - 14:20
बिनियोजन ऐन २०७७ PDF icon बिनियोजान ऐन २०७७.pdf Thursday, July 16, 2020 - 15:18
आर्थिक ऐन २०७७ PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf Thursday, July 16, 2020 - 15:17
विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यावस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७७ PDF icon विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यावस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७७.pdf Thursday, July 16, 2020 - 15:15
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७७ PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७७.pdf Thursday, July 16, 2020 - 15:10
अनुगमन तथा मुल्यांकन कार्यविधि २०७६ PDF icon अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यबिधि, २०७६ .pdf Wednesday, June 17, 2020 - 13:06
आधारभूत शिक्षा परिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ PDF icon आधारभूत शिक्षा परिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका.pdf Wednesday, May 20, 2020 - 09:12
पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली संचालन कार्यविधि २०७६ PDF icon पूवार्धार व्यवस्थापन प्रणाली संचालन कार्यविधि २०७६_IMS.pdf Sunday, May 10, 2020 - 10:39
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७ PDF icon धनगढी उपमहानागरपालिकारको सार्बजनिक खरिद नियमावली २०७७ word Original 1.pdf Wednesday, May 6, 2020 - 11:15
कोभिड १९ का कारण प्रभावित व्यक्तिहरुका साथै असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ PDF icon COVID 19 mapdanda.pdf Friday, April 10, 2020 - 18:47
यन्त्रीकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ PDF icon यान्त्रिकरण अनुदान कार्यविधि २०७६.pdf Friday, March 13, 2020 - 15:04
साना सिचाई कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ PDF icon साना सिचाई कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६.pdf Friday, March 13, 2020 - 15:00
टोल विकास समिति दर्ता प्रमाण पत्र PDF icon tol bikas samiti.pdf Friday, November 22, 2019 - 14:00
आर्थिक ऐन २०७६/०७७ PDF icon arthik ain 076.077 .pdf Wednesday, July 17, 2019 - 14:52
विनियोजन ऐन २०७६ PDF icon biniyojan ain.pdf Tuesday, July 16, 2019 - 13:18
धनगढी उप-महानगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ PDF icon Finalबिनियोजन ऐन-2.pdf Sunday, June 23, 2019 - 17:19
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ PDF icon अपांग कार्यविधि.pdf Tuesday, March 19, 2019 - 10:24
बजार अनुगमन सम्बन्धी राजपत्र PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf Friday, February 1, 2019 - 10:46
विनियोजन ऐन २०७५ PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf Monday, September 10, 2018 - 11:19
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ PDF icon उपभोक्ता समिति कार्यविधि राजपत्र.pdf Tuesday, August 28, 2018 - 12:48
करारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राजपत्र PDF icon करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf Wednesday, August 22, 2018 - 11:30
सार्वजनिक निजि साझेदारी सम्बन्धी ऐन धनगढी २०७४ PDF icon सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:38
सहकारी ऐन धनगढी, २०७४ PDF icon सहकारी विधेयक २०७४ राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:37
शिक्षा ऐन धनगढी २०७४ PDF icon शिक्षा ऐन राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:36
फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन धनगढी, २०७४ PDF icon फोहोर मैला व्यवास्थापन ऐन राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:35
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन धनगढी २०७४ PDF icon न्यायिक समिति राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:32
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन धनगढी, २०७४ PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:31
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन धनगढी, २०७४ PDF icon आर्थिक ऐन राजपत्र.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:29
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf Thursday, April 19, 2018 - 13:26
भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड २०७४ PDF icon भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड २०७४.pdf Thursday, April 19, 2018 - 08:59
धनगढी उपमहानगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७४ PDF icon धनगढी उपमहानगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७४.pdf Monday, April 9, 2018 - 10:58
राजपत्रको प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन कार्यविधि.pdf Monday, April 9, 2018 - 10:57
जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७४ PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७४.pdf Monday, April 9, 2018 - 10:56
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf Monday, April 9, 2018 - 10:55
आर्थिक सहायता कार्यविधि PDF icon आर्थिक सहायता कार्यविधि.pdf Monday, April 9, 2018 - 10:51
टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ PDF icon टोल विकास संस्था समन्वय समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४.pdf Monday, April 9, 2018 - 10:44
धनगढी उप-महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ राजपत्र PDF icon पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता राजपत्र.pdf Wednesday, March 28, 2018 - 10:31
धनगढी उप-महानगरपालिकाको नगर सभा संचालन कार्यविधि-२०७४ राजपत्र PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि राजपत्र.pdf Wednesday, March 28, 2018 - 10:30
धनगढी उप-महानगरपालिकाको नगरकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी बनेको कार्यविधि २०७४ राजपत्र PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि राजपत्र.pdf Wednesday, March 28, 2018 - 10:29
धनगढी उप-महानगरपालिकाको नगरकार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ राजपत्र PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली राजपत्र.pdf Wednesday, March 28, 2018 - 10:28
धनगढी उप-महानगरपालिकाको नगरकार्यपालिका (कार्य बिभाजन) नियमावली २०७४ राजपत्र PDF icon कार्यविभाजन नियमावली राजपत्र.pdf Wednesday, March 28, 2018 - 10:27
धनगढी उप-महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता सम्बन्धी विनियमावली-२०७४ राजपत्र PDF icon कर्मचारीहरुको आचारसंहिता राजपत्र.pdf Wednesday, March 28, 2018 - 10:26