FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

LEOC Documents/विपद शाखाका कागजातहरु

२०८० चैत्र महिनाको विपद जन्य घटनाको विवरण

२०८० साल फाल्गुन महिनाको विपद सम्बन्धि घटना विवरण

२०८० पौष २४ गते देखि २०८० माघ २९ गते सम्मको विपद घटना विवरण

२०८० कार्तिक देखि २०८० पौष २२ गते सम्मको विपद घटना विवरण

२०८० कार्तिक देखि २०८० पौष २२ गते सम्मको विपद घटना विवरण

धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न.२ अन्तर्गतका सरंचनाहरुको नमुना भूकम्पीय जोखिम नक्सांकन

धनगढी उप-महानगरपालिका वडा न.१ अन्तर्गतका सरंचनाहरुको नमुना भूकम्पीय जोखिम नक्सांकन

२०८० साल श्रावण देखि असोज मसान्त सम्मको विपद सम्बन्धी घटना विवरण

२०८० साल श्रावण देखि असोज ३० गते सम्मको विपद सम्बन्धी घटना विवरण

२०८० साल असोज सम्मको घटना विवरण

Pages