FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

यस उप-महानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट पारिश्रमिक पाउने गरी सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुको मासिक शिक्षक बैठक तथा प्रस्तुतीकरण सम्बन्धमा