FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाका निर्णय

मिति २०७८/०४/१८ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७८/०४/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७८/०३/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७८/०३/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७८/०२/१६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७७/१२/२९ मा बसेको ६१ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु ।

मिति २०७७/११/२८ गते बसेको ६० ‌‍औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु

मिति २०७७/११/१६ मा बसेको ५९ औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु ।

मिति २०७७/१०/२९ मा बसेको ५८ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

मिति २०७७/०९/२० गते बसेको ५७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।