FAQs Complain Problems

News & Events/समाचार

उपभोक्ता समिति गठन गरि पठाई दिने सम्बन्धमा

निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा

विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका , २०७७ कार्यन्वयन सम्बन्धमा

विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका , २०७७ कार्यन्वयन सम्बन्धमा

साना परियोजना सहयोग कोष अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव आवाह्नन सम्बन्धि सूचना

सबै कर्मचारी तथा नगर वासिमा राष्ट्रिय बाल दिबस २०७७ को उपलक्ष्यमा बनाईएको फेसबुक प्रोफायल फ्रेम प्रयोग गरि दिन हुन

निजि स्रोत शिक्षक व्यैक्तिक विवरण फायल पेश गर्ने सम्बंधमा

कर तथा सेवा शुल्क बुझ्ने सम्बन्धमा

प्रा.स. को नतिजा तथा अन्तिम योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन सम्बन्धमा

प्रा.स. को प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना