FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

विज्ञापनकर संकलन गर्ने कार्य ठेक्काको सूचना

वहाल विटौरी शुल्क संकलन कार्य ठेक्काको सूचना

सरसफाई शुल्क संकलन गर्ने कार्यको ठेक्का

कवाडकर संकलन गर्ने कार्यको ठेक्का

सार्वजनिक पार्किङ्ग शुल्क संकलन गर्ने कार्यको ठेक्का

Invitations for the Bid - Maintenance of Various Roads

स्यानेटरी प्याड आपुर्ति गर्ने कार्य सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक आशयपत्र ठेक्का न. ४७

Invitation for the Bids