FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices/सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

मिति २०७८/०६/०५ गते बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धि आशयको सूचना ठेक्का न. 001,05,06,07,08,09,10,13/DSMC/2078/079 र TS/DSMC/2077/078

मिति २०७८/०६/०५ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बधि आशयको सूचना ठेक्का न. 2,3,4,11 र 12/DSMC/2078/079

सूचना सच्याईएको Allopathy Drugs 13/DSMC/2078/079

Procurement, Supply and Delivery of Allopathy Drug

विज्ञापन कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०५/०३

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धि सुचना प्रकाशित मिति २०७८/०५/०२

विज्ञापन कर संकलन गर्ने कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना तेर्स्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७८/४/२२

Bids for the Construction of School Building Ward No. 9 and Sukuti Nala Bridge Ward No. 06

Invitation for Bids for the procurement, supply and Delivery of Total Station Machine Date of publication 2078-4-19

Invitation for various Bids Date of Publication 2078-4-18