FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

वेली शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको विभिन्न पदको लिखित नजिता सम्बन्धी सूचना

बेली शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको लागि मिति २०७४/११/५ गतेको प्रकाशित सुचना अनुसार सेवा करारका विभिन्न पदहारको लिखित परिक्षाको नतिजामा सफल उम्मेदवारहरुलाई देहाय बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा हुने अन्तवार्ताको सूचना

Supporting Documents: