FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

वडा नं ५ को कार्यालयको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (फर्निचर र फिक्चर खरिद तथा वडा कार्यालय कम्पाउण्ड भित्र फुल बिरुवा लगाउने तथा ब्लक र माटो भरान सहित)